Stanley Lake, Sawtooth Mountains, Idaho

Stanley Lake, Sawtooth Mountains, Idaho

Moon setting over McGown Peak and Stanley Lake, Sawtooth Mountains, Idaho